Sự kiện

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38 HUBT

Sinh viên quay trở lại trường bắt đầu học kỳ mới 2016-2017

Đã kết thúc

T.01 03

Học kỳ 2 2015-2016

01:00 - 23:00 HUBT

Sinh viên trở lại học sau kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài trong 3 ngày từ 01/01/2016 - 03-01/2016

Đã kết thúc

T.01 03

Tết Dương Lịch

14:16 - 23:00 HUBT

Cán bộ nhận viên và sinh viên toàn trường nghỉ tết Dương lịch trong 3 ngày

Đã kết thúc

T.11 12

Đánh giá Giảng Viên

07:00 - 15:27 Phòng máy tin nhà D - HUBT

Đánh giá chất lượng Giảng Viên học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Đã kết thúc

T.10 19

Thi giữa kỳ

07:00 - 18:00 Toàn trường

Thi giữa kỳ 1 năm học 2014-2015 từ ngày 06-10-2014 đến ngày 19-10-2014

Đã kết thúc