Đại học khóa 20_NV1 + Cao đẳng K13


14:58 - 14:59

31/08/2015 - 19/10/2015

GIẢNG ĐƯỜNG HUBT

Địa điểm

Đã kết thúc

Trạng thái


Lên lớp theo TKB học kỳ I 2015-2016