Thi giữa kỳ


07:00 - 18:00

06/10/2014 - 19/10/2014

Toàn trường

Địa điểm

Đã kết thúc

Trạng thái


Thi giữa kỳ 1 năm học 2014-2015 từ ngày 06-10-2014 đến ngày 19-10-2014