Thi giữa học kỳ 1 (2016-2017)


21:57 - 21:57

01/10/2016 - 17/09/2016

HUBT

Địa điểm

Đã kết thúc

Trạng thái


Thi kết thúc 9 tuần đầu