DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2020-2021.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 29/06/2021 17:44
  • 2657 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên từ ngày 07/06 đến ngày 10/07 của học kỳ năm học 2020-2021 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện, trường thông báo:

1. Danh sách các lớp, sinh viên chưa thực hiện việc bỏ phiếu được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

            2. Yêu cầu thực hiện việc bỏ phiếu lại từ ngày 30/06 đến ngày 10/07/2021 tại địa chỉ website: http://danhgia.hubt.edu.vn

            3. Lớp trưởng , sinh viên các lớp cập nhật để biết và thực hiện

            4. Thông tin liên hệ về lịch: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104)

 

 

Tập tin đính kèm ( 1 )