TKB KHỐI SỨC KHÓE LÊN LỚP TỪ THỨ 2, NGÀY 09/03/2020